post by yamamoto | 0 | 907 views

唐詩三百首 登鸛鵲樓

詩名: 登 鸛 鵲 樓
作者: 王 之 渙    詩體: 五 言 絕 句
詩文:  ( 押 尤 韻 )

白 日 依 山 盡 ,      黃 河 入 海 流 。
欲 窮 千 里 目 ,      更 上 一 層 樓 。

コメントを残す