post by yamamoto | 0 | 868 views

登鸛鵲樓


作者:王之渙  詩體:五言絕句
白日依山盡,  黃河入海流。
欲窮千里目,  更上一層樓。


登鸛鵲樓(女声)
登鸛鵲樓(男声)

Comments are closed.